1. กรอกฟอร์มสมัครเรียน

(ด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสมชายสอนขับรถกระบี่)

2. ลงทะเบียน ด้วยบัตรประชาชน ตัวจริง

และ (สแกนนิ้วมือ) ในระบบ E-Classroom


3. ทดสอบเกี่ยวกับสมรรถภาพของร่างกาย

มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน

หมายเหตุ

1. ใบรับรองแพทย์พร้อมตราประทับ (ตัวจริง) 2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ