1. เปิดรับสมัครทุกวัน

ไม่เว้นวันหยุดราชการ หยุดวันสำคัญ นักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศการต่างๆ อนุโลมสอนให้ผู้เข้าเรียนที่มีความจำเป็นด้วยเหตุผลที่เหมาะสม

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

2.1 มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขั้นไป
2.2 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ชัดว่าไม่สามารถขับรถได้

3. การสมัคร

3.1 ต้องมาสมัครด้วยตนเอง หรือผู้ปกครองมาสมัครให้ก็ได้
3.2 ผู้ที่สมรสแล้วหรือยังไม่มีการสมรส ควรได้รับความยินยอมเห็นชอบจากสามี ภรรยา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม เพื่อให้เกิดความสบายใจของครอบครัว
3.3 เอกสารที่ต้องใช้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  • ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4.  หลักสูตรการสอน

สอนหลักสูตรเร่งรัด ระยะสั้น 10 ชม.ทั้งเกียร์ Auto และ Manual หรือผู้ที่ต้องการเสริมทักษะการขับรถเพิ่ม มีสอนรายชม. โดยคิดค่าสอนเป็นชั่วโมง เน้นการเลี้ยว ถอยหลัง การจอดรถในที่จอดรถ เวลารถค้างบนเนินหรือบนสะพาน ฝึกทักษะให้เกิดความกล้า เชื่อมั่นในการขับขี่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย ครูสอนมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เป็นคนใจเย็น เป็นกันเอง (สอนรอบเมืองกระบี่ ในห้างต่างๆ เช่น Big-c โลตัสกระบี่ อ่าวนาง)