• จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามแนวทางหลักสูตรการขับรถโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการขับขี่ เพื่อให้ผู้เรียน สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย และขับรถได้ถูกต้องตามกฎจราจร
  • จัดอบรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ขับขี่ที่มีจรรยาบรรณที่ดีบนท้องถนน และมีมารยาทในการขับรถเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน